Usluge

Zaštita na radu
ZAŠTITA NA RADU
Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika i ozljeda na radu
Zaštita od buke
ZAŠTITA OD BUKE
Zaštitu od buke obvezni su provoditi i osigurati njezino provođenje tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave te pravne i fizičke osobe koje obavljaju registrirane djelatnosti.
Zaštita od požara
ZAŠTITA OD POŽARA
Zaštita od požara i sigurnost na radu su ključni aspekti očuvanja zdravlja i sigurnosti zaposlenika na radnom mjestu.
Servis vatrogasnih aparata
SERVIS I PRODAJA VATROGASNIH APARATA
Možete zatražiti ponudu vatrogasnih aparata, a mi ćemo vam u najkraćem roku odgovoriti i dostaviti ponudu.
Prodaja
Vatrogasni aparat
Vatrogasni aparati
Znakovi i naljepnice zaštite na radu elkron

Naljepnice i znakovi

Ispitivanja i izdavanja isprava za slijedeće :

– mjerenje i ocjenjivanje buke okoliša, terenska mjerenja zračne zvučne izolacije između prostorija te fasadnih elemenata i fasada, udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija (Laboratorij za akustička mjerenja akreditiran prema Normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007)
– mjerenje i ocjenjivanje buke u radnoj okolini i određivanje izloženosti buci,
– blokada audio uređaja,
– strojeve i uređaje za rad s povećanim opasnostima u upotrebi, novoizrađena i uvozna oruđa, te radna okolina prema propisima o zaštiti na radu
– električne, gromobranske i ventilacijske instalacije,
– klimatizacijske i rashladne sustave,
– nadzor kod izvođenja elektroinstalacija
– izrada Procjene opasnosti na osnovu Zakona o zaštiti na radu (NN RH br.75/09) i Pravilnika o izradi procjene opasnosti(NN RH br.48/97)

– Pravilnika o zaštiti na radu
– Pravilnika o zaštiti od požara
– Pravilnika o radu prema čl.130 Zakona o radu
– Plana evakuacije i spašavanja
– Plana zaštite od požara
– Procjene ugroženosti od požara,
– Elaborata zaštite na radu (izrada projekta za ishodovanje građevinske dozvole)
– Plana izvođenja radova na privremenim i pokretnim gradilištima
– Procjene i Plana ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
– Ponuda usluga servisiranja računalne opreme
– Ponuda usluga servisiranja PP aparata

Uz postojeće djelatnosti tvrtka ELKRON d.o.o. na temelju Potvrda o odobrenju uslužne izdanih od Hrvatskog registra brodova obavlja i djelatnosti:

Potvrda br. 01-008035/015290 izdane 31. srpnja, 2009

– pregled i održavanje naprava za gašenje požara na brodovima
– pregled i održavanje protupožarnih sustava na brodovima
– pregled i održavanje sustava za dojavu požara na brodovima

Potvrda br. 01-008080/015290 izdane 30. rujna, 2009

– mjerenje buke na brodovima

Potvrda br. 03-001178/015290 izdane 01. listopada, 2009

– mjerenje otpora izolacije električnih instalacija


Nalazimo se na uglu roze zgrade (pored pekare)

Naši certifikati

Svi su poslodavci u našoj Zemlji obvezni organizirati i provoditi zaštitu na radu!

Štoviše, poslodavac je u tom smislu uvijek odgovoran neovisno o tome je li zaposlio (jednog ili više) stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova (ovlaštenom tvrtkom i/ili sl.).

Budući da propisi poslodavcima doista nude mogućnost dio poslova obavljati samostalno (naravno ukoliko su zadovoljeni propisani uvjeti), posebice je važno da se kao odgovoran poslodavac (ili odgovorna osoba) najprije informirate o obvezama, propisanim mogućnostima tj. načinima obavljanja poslova zaštite na radu te eventualnoj odgovornosti u tom smislu.

Valja imati na umu da će kvalitetno obavljanje poslova u zaštiti na radu (bez obzira na to kome ih povjerite), uz potrebno vrijeme, zasigurno zahtijevati ozbiljan pristup i određene kompetencije. Ako tako doživljavate zaštitu na radu, na pravom ste putu…

Zakon o zaštiti na radu

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za:

– otklanjanje opasnosti od nastanka požara,

– rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara,

– sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,

– sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,

– utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.

Zakon o zaštiti od požara

Potreban broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata određuju se u skladu s razredom požara koji može nastati, površinom požarnog sektora i proračunom specifičnog požarnog opterećenja požarnog sektora.

Održavanje vatrogasnih aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz redovni pregled i periodični servis.

Vatrogasni aparati pregledavaju se i ispituju i sukladno propisima za opremu pod tlakom.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja vlasnik odnosno korisnik prema uputi proizvođača, najmanje jednom u tri mjeseca.

– Električne instalacije
– Radno okruženje
– Ventilacije
– Radne opreme

Kontaktirajte nas

11 + 7 =