Procjena rizika je proces identificiranja i analize potencijalnih opasnosti ili štetnih posljedica koje bi se mogle dogoditi u određenoj situaciji te donošenje odluka o tome kako upravljati tim rizicima.

Evo nekoliko koraka koji se obično provode u procesu izrade procjene rizika:

Identificiranje potencijalnih opasnosti: Ovaj korak uključuje prepoznavanje mogućih opasnosti ili štetnih posljedica koje bi se mogle dogoditi u određenoj situaciji. To može uključivati ​​pregled fizičkih objekata, procesa ili aktivnosti, ili razgovor s ljudima koji su upoznati s određenom situacijom.

Analiza rizika: Nakon što su identificirane potencijalne opasnosti, potrebno je procijeniti vjerojatnost da se one dogode te težinu mogućih posljedica. To uključuje razmatranje svih čimbenika koji bi mogli utjecati na rizik, uključujući okolinu, tehnologiju, ljudski faktor i druge.

Zaštita na radu je skup mjera koje su usmjerene na zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika na radnom mjestu. Cilj zaštite na radu je smanjiti rizike na radnom mjestu te osigurati sigurno i zdravo radno okruženje za zaposlenike.

Procjena rizika: Na temelju analize rizika, potrebno je procijeniti ukupni rizik koji postoji u određenoj situaciji. Ovo uključuje procjenu vjerojatnosti da će se opasnost dogoditi, kao i težinu posljedica ako se dogodi.

Upravljanje rizicima: Nakon što se procijeni rizik, potrebno je donijeti odluke o tome kako ga upravljati. To može uključivati ​​izbjegavanje rizika, smanjenje rizika, prihvaćanje rizika ili prebacivanje rizika na drugu stranu, poput osiguranja.

Nadzor rizika: Nakon što se donesu odluke o tome kako upravljati rizikom, potrebno je nadzirati situaciju i provjeriti je li rizik uspješno smanjen ili eliminiran. Ako se rizik dogodi, potrebno je poduzeti mjere kako bi se izbjegle daljnje posljedice.

Važno je imati na umu da proces izrade procjene rizika može biti složen i ovisiti o specifičnoj situaciji. Stoga, najbolje je angažirati stručnjake za procjenu rizika, a tu vam Elkron stoji na raspolaganju