Zaštita na radu

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika i ozljeda na radu
Zaštita na radu

Naše usluge

Svi su poslodavci u našoj Zemlji obvezni organizirati i provoditi zaštitu na radu!

Štoviše, poslodavac je u tom smislu uvijek odgovoran neovisno o tome je li zaposlio (jednog ili više) stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova (ovlaštenom tvrtkom i/ili sl.).

Budući da propisi poslodavcima doista nude mogućnost dio poslova obavljati samostalno (naravno ukoliko su zadovoljeni propisani uvjeti), posebice je važno da se kao odgovoran poslodavac (ili odgovorna osoba) najprije informirate o obvezama, propisanim mogućnostima tj. načinima obavljanja poslova zaštite na radu te eventualnoj odgovornosti u tom smislu.

Valja imati na umu da će kvalitetno obavljanje poslova u zaštiti na radu (bez obzira na to kome ih povjerite), uz potrebno vrijeme, zasigurno zahtijevati ozbiljan pristup i određene kompetencije. Ako tako doživljavate zaštitu na radu, na pravom ste putu…

Zakon o zaštiti na radu

PROCJENA RIZIKA
Procjena rizika je ključni dio procesa osiguravanja sigurnog rada. Svrha procjene rizika je utvrditi potencijalne opasnosti, štetnosti i napore koje radnici mogu doživjeti na radnom mjestu te poduzeti mjere za sprječavanje ili smanjenje rizika.

Poslodavci u Republici Hrvatskoj su obvezni izraditi procjenu rizika za svako radno mjesto. Procjena rizika mora biti izrađena u pisanom ili elektroničkom obliku te mora biti dostupna radnicima na radnom mjestu. U izradi procjene rizika moraju sudjelovati radnici i njihovi predstavnici.

Temeljem izrađene procjene rizika, poslodavci primjenjuju pravila zaštite na radu, organiziraju i provode radne i proizvodne postupke te poduzimaju druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima. Cilj je svesti vjerojatnost nastanka ozljede ili profesionalnog oboljenja na najmanju moguću mjeru i osigurati bolju razinu zaštite na radu na svim razinama organizacije rada i upravljanja.

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način je ključno za sprječavanje ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja te za osiguravanje sigurnog i zdravog radnog okruženja. Poslodavac je dužan osigurati osposobljavanje radnika za rad na siguran način te provoditi redovite obuke i nadzor nad sigurnošću na radu.

Osposobljavanje radnika uključuje obuku o sigurnom i zdravom radnom okruženju, kao i o specifičnim rizicima povezanim s poslom kojeg obavljaju. Radnici trebaju biti upoznati s pravilima i postupcima zaštite na radu, uporabom osobne zaštitne opreme, postupcima u slučaju nezgode ili hitne situacije, te o pravilnom rukovanju strojevima i opremom.

Obuke za sigurnost na radu trebaju biti prilagođene različitim radnim mjestima i radnim uvjetima, kao i radnicima s različitim razinama iskustva i obrazovanja. Redovite obuke i nadzor su važni za održavanje sigurnosti na radu te za osiguravanje da radnici ostanu svjesni važnosti sigurnog i zdravog radnog okruženja.

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način treba biti kontinuiran proces te bi se trebalo provoditi pri zapošljavanju novih radnika, prilikom promjene radnih uvjeta, nakon nezgode na radu ili ozljede te na redovnoj osnovi kao dio programa održavanja sigurnosti na radu.

OSPOSOBLJAVANJE OVLAŠTENIKA I POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU
Ovlaštenici za zaštitu na radu su osobe koje su ovlaštene od strane poslodavca da obavljaju određene zadatke u području zaštite na radu, kao što su provođenje mjera zaštite na radu, upravljanje dokumentacijom vezanom uz zaštitu na radu te suradnja s inspekcijskim tijelima.

Ovlaštenici za zaštitu na radu moraju proći odgovarajuće obuke i osposobljavanja, kako bi stekli znanja i vještine za obavljanje svojih zadaća. Obuka uključuje poznavanje zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu, identifikaciju opasnosti i procjenu rizika, primjenu mjera zaštite na radu, organizaciju rada te postupanje u slučaju nesreća i ozljeda na radu.

Povjerenik za zaštitu na radu je radnik koji se imenuje u skladu s propisima o zaštiti na radu i koji ima posebnu ulogu u području zaštite na radu. Povjerenik za zaštitu na radu ima zadaću praćenja primjene propisa o zaštiti na radu, obavještavanje radnika o opasnostima na radu te upozoravanje poslodavca na nedostatke u sustavu zaštite na radu.

Povjerenik za zaštitu na radu mora proći odgovarajuće obuke i osposobljavanja, kako bi stekao znanja i vještine za obavljanje svojih zadaća. Obuka uključuje poznavanje zakonskih propisa i pravilnika o zaštiti na radu, identifikaciju opasnosti i procjenu rizika, primjenu mjera zaštite na radu, organizaciju rada te postupanje u slučaju nesreća i ozljeda na radu.

Uz osposobljavanje ovlaštenika i povjerenika za zaštitu na radu, važno je kontinuirano educirati sve radnike o mjerama zaštite na radu i pravilima ponašanja na radnom mjestu. To može uključivati organiziranje seminara, radionica i edukacija, kao i redovito informiranje radnika o novim propisima i procedurama u području zaštite na radu.

OSTALI POSLOVI IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU
Tehnička ispitivanja električnih, gromobranskih i drugih instalacija i uređaja za prva i periodička te ispitivanja za MTU
Ispitivanje radne opreme
Ispitivanje radne opreme s povećanim opasnostima
Ispitivanje radnog okoliša (mikroklimatskih uvjeta rada, buke i osvijetljenosti)
Ispitivanje buke na radnim mjestima gdje ista prelazi maksimalne granične vrijednosti
Ispitivanje ventilacijskih sustava i ispitivanje ventilacije objekata u kojima je dozvoljeno pušenje (i za MTU)
Izrada Procjene rizika na rada
Izrada Procjene rizika za rad s računalom
Vođenje poslova zaštite na radu
Obavljanje poslova Koordinatora ZNR I. stupnja
Obavljanje poslova Koordinatora ZNR II. stupnja
Izrada Pravilnika zaštite na radu
Projektiranje mjera zaštite na radu za objekte
Izrada planova evakuacije i osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja

Kontaktirajte nas

9 + 10 =