Zaštita od požara

Zaštita od požara i sigurnost na radu su ključni aspekti očuvanja zdravlja i sigurnosti zaposlenika na radnom mjestu.
Zaštita od požara

Naše usluge

Planiranje i provedba sustava zaštite od požara ključni su za zaštitu života, zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja, okoliša i materijalnih dobara od požara. Ovaj sustav uključuje različite organizacijske, tehničke i druge mjere za smanjenje požarnog rizika, sprječavanje širenja požara te učinkovito gašenje požara u slučaju da dođe do njegovog nastanka.

Otklanjanje opasnosti od nastanka požara, rano otkrivanje požara, obavješćivanje i brzo djelovanje na sprječavanje širenja požara te sigurno spašavanje ljudi i životinja ključni su elementi zaštite od požara. Također je važno utvrditi uzrok požara i poduzeti mjere za otklanjanje posljedica.

Uz to, sustav zaštite od požara obuhvaća i financiranje te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara. Svi ovi elementi zajedno pomažu u smanjenju požarnog rizika i osiguravaju brzu i učinkovitu reakciju u slučaju požara.

PROVEDBA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, GAŠENJE ISTIH, TE SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE | OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA

Osposobljavanje radnika za provedbu mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine izuzetno je važno za zaštitu života, zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja, okoliša i materijalnih dobara od požara.

Radnici koji su osposobljeni za postupanje u slučaju požara i spašavanju života i imovine igraju ključnu ulogu u sustavu zaštite od požara. Oni su odgovorni za identifikaciju i procjenu požarnog rizika, primjenu mjera zaštite od požara i provedbu plana evakuacije u slučaju požara.

Osposobljavanje radnika uključuje obuku iz gašenja požara, rukovanja vatrogasnom opremom, kao i provođenje vježbi spašavanja ljudi i imovine u slučaju požara. Ova obuka također uključuje i upoznavanje sa zakonskim propisima i standardima koji se odnose na zaštitu od požara.

Važno je naglasiti da osposobljavanje radnika ne bi trebalo biti samo jednokratni proces, već kontinuirani proces koji se redovito ažurira kako bi se radnici uvijek bili upoznati s najnovijim tehnikama i procedurama zaštite od požara.

IZRADA PROJEKATA UNUTARNJE I VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE
Izrada projekata unutarnje i vanjske hidrantske mreže u skladu je s pravilima zaštite na radu. To uključuje različite korake i mjere za osiguranje sigurnosti tijekom izrade projekata, kao i tijekom kasnijeg korištenja hidrantskih sustava.

Prilikom izrade projekata hidrantske mreže, važno je voditi računa o sigurnosnim propisima i pravilima zaštite na radu kako bi se osiguralo da se radovi izvode na siguran način. To uključuje korištenje odgovarajuće osobne zaštitne opreme, kao i obuku i osposobljavanje radnika za siguran rad s alatima i opremom.

Također je važno provjeriti i osigurati da hidrantska mreža ispunjava sve propise i norme za sigurnost. To uključuje pravilnu raspodjelu hidrantskih mjesta, odabir odgovarajućih cijevi i opreme te provjeru hidrauličke izvedivosti hidrantskog sustava.

Uz to, važno je osigurati da hidrantska mreža bude održavana na odgovarajući način i redovito provjeravana kako bi se osigurala njena funkcionalnost u slučaju požara. To uključuje provjeru tlaka vode, redovito testiranje opreme te provjeru ispravnosti hidrantskog sustava.

Konačno, važno je osigurati da svi radnici koji će koristiti hidrantsku mrežu budu obučeni i osposobljeni za sigurno korištenje opreme i mjera zaštite od požara. To uključuje obuku o pravilnoj uporabi hidrantskog sustava te pravilnoj primjeni postupaka za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine u slučaju požara.

OSTALI POSLOVI IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA
Usluga ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara obuhvaća testiranje različitih sustava za zaštitu od požara. To uključuje provjeru funkcionalnosti stabilnih sprinkler sustava za gašenje požara, kao i stabilnih sustava za gašenje požara plinom CO2 i FM. Također se testiraju stabilni sustavi za gašenje požara aerosolom FirePro i Novec, kao i sustavi za gašenje požara kuhinjskih uređaja tekućim sredstvom za gašenje Ansul.

Osim toga, provjerava se i funkcionalnost vatrodojavnog sustava te ispravnost sustava za detekciju zapaljivih plinova i para. Usluga uključuje ispitivanje unutarnje i vanjske hidrantske mreže, vatrootpornih vrata i protupožarnih zaklopki. Također se provjerava ispravnost sustava za odvod dima i topline te stabilnog drencher sustava za gašenje požara.
– Ispitivanje vatrodojavnog sustava
– Ispitivanje vatrootpornih vrata
– Izrada Pravilnika zaštite od požara
– Izrada Elaborata zaštite od požara
– Izrada projekata za rekonstrukciju i izvođenje unutarnje i vanjske hidrantske mreže
– Vođenje poslova zaštite od požara (usluga ugovaranja Osobe odgovorne za organizaciju i provedba mjera Zaštite od požara)
– Izrada planova evakuacije i osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja
– Ispitivanje sustava zaštite od statičkog elektriciteta
– Ispitivanje plinskih trošila i stanica
– Ispitivanje sustava ventilacije

Kontaktirajte nas

13 + 2 =